Självläkningslära

En längre artikel finns på engelska sidan.

INNEHÅLL

 1. Definition och filosofi
 2. Vad är självläkningslära?
 3. Självläkningslärans historia
 4. Grundläggande behov för hälsa
 5. Orsaker till sjukdom
 6. Nervenergi och cirkulation
 7. Läkningscykeln
 8. Terapi och diagnos
  1. Kost och dietterapi
  2. Psykoterapi och positivt tänkande
  3. Hydroterapi
  4. Fasta
  5. Motion, rörelse och mekanisk terapi
 9. Självläkningslärans helhetssyn och miljön
 10. Böcker om självläkningslära

DEFINITION OCH FILOSOFI

Självläkningslära är läran om de grundläggande faktorer som är nödvändiga för god hälsa och hur man vid sjukdom återvinner hälsan på ett naturligt sätt. Självläkninglära är naturlig frisk- och sjukvård som ställer helheten i centrum. Självläkningslära är grundat på uppfattningen att all läkande kraft finns inombords, ej i yttre faktorer eller i olika substanser.

Hälsa är ett naturligt tillstånd. Men för att leva i god hälsa eller för att läka vid sjukdom krävs vissa förhållanden. Hälsa och läkning är ett resultat av miljö och förhållanden som är gynnsamma. Människan är helt beroende av dessa faktorer för sin hälsa. Sjukdom, oberoende av vilket namn det är givet, är i grunden en respons av kropp och själ till en avvikelse från de förhållanden som är nödvändiga för god hälsa. Sjukdom är m.a.o. ett resultat av en miljö och förhållanden som är ogynnsamma. Sjukdom är manifesterad i form av strukturell, mental och kemisk obalans.

All läkande kraft finns inombords, men vissa förhållanden är nödvändiga för god läkning. Läkning är en respons av kropp och själ som är möjlig om förhållandena är tillräckligt goda och tillräckligt med inre vitalitet finns tillgänglig. Självläkningslärans övergripande målsättning är hälsa för alla.

VAD ÄR SJÄLVLÄKNINGSLÄRA?

SL består av två huvuddelar:

1. SL är i första hand i teori och praktik läran om vilka biologiska betingelser och andra förhållanden som är gynnsamma för ett liv i optimal hälsa, dvs. väsentligen läran om naturlig livsföring eller friskvård.

2. I andra hand är det i teori och praktik läran om hur man vid sjukdom sköter om sig själv eller någon annan på ett naturligt sätt (naturlig sjukvård). Detta betyder att man strävar efter normalisering, fysiskt, fysiologiskt och mentalt. När förhållandena är normala sker läkning automatiskt. Denna lära är specifik för SL men grundprinciperna är enkla:

 1. Hitta orsakerna till sjukdom. Avlägsna dem så långt som möjligt.
 2. Förse den sjuke så långt som möjligt med den miljö och de grundläggande biologiska, mentala och sociala behov som är nödvändiga för optimal hälsa.
 3. Använd naturlig terapi för snabbare och bättre resultat. Härmed menas terapi utan skadliga biverkningar som understödjer läkning.
 4. Även om de grundläggande principerna är de samma för alla måste varje individ behandlas som unik och olika vid olika tillfällen beroende på hennes/hans tillstånd just för tillfället.
 5. Hushålla med nervenergi. Använd den nervenergi som finns tillgänglig på bästa sätt, dvs. för läkning. För detta krävs mer vila än vid hälsa.

SJÄLVLÄKNINGSLÄRANS HISTORIA

SL är grundat på upptäckter och erfarenheter av en schlesisk bondson, Vincenz Priessnitz, som hade en remarkabel förmåga att lära av naturen.

Han studerade som barn djuren och vad de gjorde när de var skadade eller sjuka. Han fann att de vilade och att de ofta sökte sig till vatten. Priessnitz hade nytta av sina erfarenheter nära han som 17 åring hade en olycka som kunde ha kostat honom livet. Efter att ha tillämpat de principer som han lärt sig av djuren kunder han relativt snabbt återhämta sig ifrån olyckan. Han började sedan behandla sina grannar och inom kort tid blev hans hem ett sanatorium, världens första år 1822, dit folk reste ifrån hela Europa.

Han använde sig av vattenbehandlingar (hydroterapi), diet, motion, och positivt tänkande. Hans verksamhet bidrog sedan till en utbredd användning av vatten för läkning i Europa och Nordamerika som under första delen av 1900-talet avtog i popularitet och som nu återigen ökar i popularitet. Dock används idag lite av de metoder som Priessnitz och de som kom närmast efter honom praktiserade.

Några som lärde av Priessnitz eller tillämpat hans principer inkluderar Hans Ripper, Dr. Wilhelm Winternitz, Sebastian Kneipp, Dr. Henry Lindlahr, Dr. John Tilden, James C. Thomson och Louis Kuhne som 1883 i Leipzig öppnade ”Internationellt Etablissemang för läkning utan medicin och operationer”. Inspirerad av Kuhne öppnade Mahatma Gandhi 1944 ett sanatorium i Poona.

Två genier som betytt mycket för SL var Professor Edmond B. Szekely som på 1930-talet gjorde SL till en vetenskap, och Kenneth S. Jaffrey legendarisk självläkningslärare i Australien. Tyvärr vet idag väldigt få idag vem Priessnitz var eller känner till hans ursprungliga filosofi eller metoder.

GRUNDLÄGGANDE BEHOV FÖR HÄLSA

För att leva ett liv i god hälsa krävs att vi lever under vissa förhållanden. De kan sammanfattas under följande punkter:

 1. Frisk luft och korrekt andning
 2. Rent vatten
 3. Vila, sömn och avslappning
  Nödvändigt för borttransport av slaggprodukter och återhämtning av nervsystemet.
 4. Naturlig föda i balanserade proportioner
  Vi behöver inte bara naturliga födoämnen utan även rätt mängd och sammansättning.
 5. Motion och rörelse
  Vi är skapta för rörelse som vi bör utöva regelbundet t. ex. i form av sport, dans, promenader eller i vårt arbete.
 6. Naturlig strålning
  t. ex. solsken i lagom mängd.
 7. Positiv mental inställning
  Det är med tankar som vi skapar vår verklighet. När vi intar en positiv inställning underlättas även flödet av nervenergi och blodcirkulationen vilket hjälper oss att hålla oss vid god hälsa.
 8. Balanserat socialt och familjeliv
  Innefattar bl. a. vänskap, gemenskap, trygghet, kärlek, beröring, sexualitet, föräldraskap, kommunikation, kultur, yrke och sysselsättning.
 9. Strukturell integritet
  Härmed menas att alla organ, muskler, senor, ledband, leder, ben osv. bör ligga intakta och oskadade i korrekt position. En intakt kroppsstruktur är nödvändig för optimalt flöde av nervenergi, blod- och lymfcirkulation.
 10. Ett liv i harmoni med naturen och kosmos och dess rytmiska cykler
  Vi bör t ex leva i harmoni med dygns- och årsrytmer. En frisk natur med friska jordar är en grundförutsättning för hälsa hos människan.
 11. Ett gott arv
  Den enda av dessa punkter som vi inte alls kan påverka. Däremot påverkas arvet för kommande generationer av hur vi lever nu.

Även om det finns saker som är utanför våran kontroll så kan de flesta människor ännu med hjälp av kunskap och naturenlig livsstil välja att orsaka (producera) hälsa i stället för sjukdom.

ORSAKER TILL SJUKDOM

För att hålla oss i god hälsa måste vi givetvis även undvika de saker som orsakar sjukdom. Det finns tusentals olika orsaker till sjukdom. Vi kan dela in dessa orsaker i tre grupper. Hälsa är ett naturligt tillstånd som alla borde kunna åtnjuta. Hälsa är emellertid beroende av balans, strukturellt, biokemiskt och mentalt. Sjukdom kan endast uppstå:

 1. När kroppen är strukturellt (mekaniskt) ur balans t. ex. som ett resultat av olycka, dålig hållning, inaktivitet eller fysisk stress.
 2. När kroppen är biokemiskt ur balans t. ex. pga. ansamlade slaggprodukter, kemikalier, onaturlig föda, brist på cirkulation pga. inaktivitet m. m.
 3. Vid mental obalans som ett resultat av stress, oro, konflikt, dålig kommunikation, negativ inställning, våld etc.

Obalans i något av de tre systemen orsakar förlust av nervenergi och ger direkt eller indirekt obalans i de övriga två systemen.

NERVENERGI OCH CIRKULATION

Nervenergi är livsenergi. Det är nödvändigt för alla funktioner i kroppen t. ex. matspjälkning, muskelrörelser och mentala funktioner. Vid förlust av nervenergi som kan orsakas av onaturliga levnadsvanor, olyckor och stress av olika slag kan kroppens olika funktioner t. ex. blod- och lymfcirkulationen inte upprätthållas normalt. Resultatet blir en störning av cellfunktionen och sjukdom men det kan ta lång tid innan de första symptomen ger sig till känna.

LÄKNINGSCYKELN

SLs sätt att se på sjukdom skiljer sig klart ifrån de traditionella sättet. Kroppen gör sig under normala förhållanden ständigt av med slaggprodukter och gifter. Vid en läkningscykel är elimineringen ökad utöver det vanliga. Detta kan bero på skada eller förgiftning men den kan även igångsättas av en förbättrad livsstil eller miljöförhållanden som producerar en ökning av utrensning. Under en läkningscykel mår man i allmänhet inte bra utan kan ha olika symptom t. ex. illamående, förkylning eller huvudvärk. Om förhållandena är de rätta kan en läkningscykeln medföra en dramatisk förbättring av hälsan. Under en läkningscykel är det viktigt spara på nervenergi dvs.att vila. Vincenz Priessnitz upptäckte vad som sker under en läkningscykel år 1829. Redan Hippokrates hade en god uppfattning om vad som händer under en läkningscykel. Han ansåg att sjukdom är kriser orsakade av eliminering av gifter. Dr. R.T. Trall ansåg att ”Sjukdom är raka motsatsen till vad som lärs ut i medicinska böcker. Det är en läkningsprocess”.

8. TERAPI OCH DIAGNOS

En självläkningslärare är en detektiv eller diagnostiker som söker finna orsaken till sjukdom. Hon/han använder olika oskadliga diagnos- och undersökningsmetoder samt anamnes (sjukdomshistoria) och lär dessutom ut hälsolära/friskvård och använder olika terapier. Dessa terapier är ej direkt avsedda att bota sjukdom. De används för att skapa bättre förhållanden och därmed understödja självläkning.

8.1. DIET OCH KOSTTERAPI

Med hjälp av individuell kostterapi kan den som är sjuk få en specifik diet anpassad till vad hon/han behöver just för tillfället för att snabbare återfå hälsan. Vid födoval tas hänsyn inte bara till födans sammanställning utan även dess kvalitet, t. ex. biotillgängligheten av näringsämnen, något som annars ges lite eller ingen uppmärksamhet inom konventionell näringslära. Kosten måste innehålla nödvändiga näringsämnen i rätt balans som bör ha en god biotillgänglighet och samtidigt innehålla så lite skadliga ämnen som möjligt.

8.2. PSYKOTERAPI OCH POSITIVT TÄNKANDE

Psykoterapi eller samtalsterapi används för att behandla mental obalans. Orsaken till sjukdom kan vara stress, konflikt eller kommunikationsproblem, eller någon bortglömd (undermedveten) händelse långt tillbaka i tiden. Målsättningen är att bli medveten om problemet och att sedan med en positiv inställning på ett konstruktivt sätt lösa det. Positivt tänkande har en ofantligt välgörande påverkan på hälsan.

8.3. HYDROTERAPI

Är användningen av vatten på olika sätt t ex ångbad, ryggbad, sittbad, hel- eller delkroppsinpackning eller olika typer av omslag. Ändamålet är att öka nervenergin, cirkulationen och borttransporten av slaggprodukter. Hydroterapin är mycket underskattad och dessutom mycket billig, ja nästan gratis. Individuellt anpassad och rätt använd är den mycket effektiv. Hydroterapi kan användas på ofantligt många sätt.

8.3.1. FASTA

Kan också betraktas som en hydroterapi. SLs syn på fasta är unikt. Det normala är att vi behöver föda varje dag. Allmänt talat skall fasta bara göras när kroppstemperaturen är över 37,0 ºC. Dock kan korta fastor göras vid andra tillfällen. Fasta och svält är två olika saker. Fasta får inte övergå i svält. Med fasta avses här att man vilar och dricker enbart rent vatten när man är törstig. Fasta är fysiologisk vila. Det är även av största vikt att samtidigt vila fysiskt och mentalt. Orsaken att man ibland kan uppnå väldigt goda resultat med korrekt utförd fasta kan förklaras med att matspjälkningen är vår största energiförbrukare. När nervenergi inte längre är förbrukad till mat- spjälkning kan denna energi användas där den behövs bäst – till läkning.

VARNING: att fasta och få ett gott resultat kräver kunskap och gynnsamma förhållanden. Felaktigt utförd fasta eller brytning av fastan kan orsaka allvarlig skada. Fasta är inte rekommenderat utan sakkunnig ledning. Vissa personer skall ej fasta men en del av dessa kan ibland i stället intaga en flytande diet eller ”juice/råsaft-fasta”. Denna typ av ”fasta” kan också vara välgörande, men de två skall inte blandas ihop. Dessa korta rader är inte avsedda som instruktioner för fasta.

8.4. MOTION, RÖRELSE OCH MEKANISK TERAPI

Inom SL ges råd om motion och övningar anpassade till individen. Mekanisk terapi används även för att återställa strukturell balans. Exempel på sådan terapi är osteopati, kiropraktik och naprapati.

9. SJÄLVLÄKNINGSLÄRANS HELHETSSYN OCH MILJÖN

Även om detaljer ibland kan vara mycket viktiga är helheten viktigare än detaljerna. Det finns många faktorer i vår miljö som påverkar oss mentalt, fysiskt och biokemiskt. Alla faktorer i livsstil och miljö såväl som arvet måste beaktas om man vill leva i god hälsa. SL är dynamisk och tar till sig läror från t. ex. anatomi, fysiologi, psykologi, sociologi, patologi, fysik, biokemi, näringslära, humanbiologi, arkeologi, naturlig terapi m m. Dagens vetenskap är alltför ofta statisk och man ser ofta för mycket till detaljer i stället för att se helheten. Som ett resultat saknas t. ex. grundkunskaper om förutsättningarna för god hälsa. Det saknas ofta vilja och förmåga beakta en teori dialektiskt när ”det inte finns några vetenskapliga bevis”. (Dialektik kan definieras som slutledningskonst, begreppsanalys eller vetenskapen om utveckling och dynamik i naturen, samhälle och tanke.) SL är baserat på kända vetenskapliga fakta, dialektik och över 170 års beprövad erfarenhet. Dess filosofi är unik. Även om alla inte kan uppnå hälsa kan de allra flesta göra det. Även många som betraktats som obotliga har kunnat uppnå hälsa när de till slut eliminerar orsakerna till sjukdom. Människor frånhålls hälsa pga. brist på dialektik, öppenhet och kunskap. Nyckeln till förändring är öppenhet och undervisning till alla, framför allt om grundförutsättningarna för hälsa.

Människan tenderar att behandla sin kropp på samma sätt som naturen, hon förbrukar och förgiftar den utan att tänka på följderna. Vi är beroende av beroende av harmoni med naturens biologiska lagar för överlevnad och hälsa. Det är omöjligt att tala om hälsa utan att tala om naturen. Det vore dåraktigt att försöka ta hand om människors hälsa och på samma gång ignorera den globala förstörelsen av Moder Jord. Utan näring, vatten, jord och luft kan vi inte överleva. För att förutsättningar skall finnas för liv och hälsa på jorden även i framtiden krävs bl. a. att biomassan och den biologiska mångfalden inom växtriket bibehålls, dvs. vi måste sluta plundra och skövla våra skogar och förgifta jord och vatten. Varje år eroderar 75 milliarder ton matjord ut i haven huvudsaligen pga. ohållbar boskapsskötsel, odlingsmetoder och skogsskövling Enligt John Robbins (Diet for a New America, 1987) kommer vart enda träd att vara nedhuggit i USA ca. 2037 med 1987 års avverkningstakt. I Australien kalhuggs 70.000 hektar inhemsk skog årligen. I Brasilien finns planer på att avverka 50% av jordens ytas mest värdefulla ekosystem, genbank och levande naturhistorisk museum, Amazonas. Jorden mister sitt värde utan skogen. 160.000 kvadratkilometer som tidigare blivit avverkade där är på väg att bli öken. Det är självklart att en värld utan skog inte har någon framtid. Den nuvarande utvecklingen är ett mord på framtiden. Om var och en börjar ta sitt ansvar ökas möjligheterna för överlevnad och god hälsa i framtiden. Vi kan t. ex. minska vår konsumtion av papper (dvs. biomassa/skog). Du som är datoranvändare kan t. ex. börja använda 100% återanvänt papper, träfritt papper eller minimera din pappersanvändning. För att vända utvecklingen måste vi börja tänka dialektiskt och agera på ett nytt sätt.

”Ett nytt sätt att tänka är nödvändigt om människan skall överleva. Detta är det största problemet i vår tid”. Albert Einstein.

”Även om problemen i världen blir mer och mer komplicerade så förblir lösningarna pinsamt enkla”. Bill Mollison

10. BÖCKER OM SJÄLVLÄKNINGSLÄRA

Detta är naturligtvis endast en kort introduktion till självläkningsläran. Ett par böcker på svenska är planerade. Den första kommer att mera djupgående presentera detta unika koncept om hälsa och sjukdom. Den andra kommer att handla om föda, födoämnesval  och andra aspekter av biokemisk balans. På engelska finns bl. a. 22 böcker och ett hundratal artiklar av Kenneth S. Jaffrey, de flesta böcker är tillgängliga, och A Lifestyle for Health and Happiness av K & K Hinton, Se även artikel i 2000-talets vetenskap nr. 4/2001 och 2/2002.

Updaterad 140215